Đơn vị thuê ngoài sửa chữa lớn TSCD, dựa vào hợp đồng sửa chữa và biên bản giao nhận sửa chữa TSCĐ hoàn thành, số tiền phải trả cho người nhận thầu, kế toán ghi:

Đơn vị thuê ngoài sửa chữa lớn TSCD, dựa vào hợp đồng sửa chữa và biên bản giao nhận sửa chữa TSCĐ hoàn thành, số tiền phải trả cho người nhận thầu, kế toán ghi:

A. Nợ TK 241(3)/Có TK 131

B. Nợ TK 241(3)/Có TK 331

C. Nợ TK 241(3); Nợ TK 133 / Có TK 131

D. Nợ TK 241(3); Nợ TK 133 / Có TK 331

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng