Đơn vị thua lỗ về đầu tư tài chính, kế toán ghi:

Đơn vị thua lỗ về đầu tư tài chính, kế toán ghi:

A. Nợ TK 635/ có TK 121,221

B. Nợ TK 635/ có TK 128

C. Nợ TK 635/ có TK 128,228

D. Nợ TK 635/ có TK 228

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng