Đơn vị thu hồi được tạm ứng số tiền 10.000, kế toán ghi:

Đơn vị thu hồi được tạm ứng số tiền 10.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 334: 10.000

B. Nợ TK 111: 10.000 , Có TK 141: 10.000

C. Nợ TK 111: 10.000 ,Có TK 3371: 10.000

D. Nợ TK 111: 10.000, Có TK 511: 10.000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng