Đơn vị thu được các khoản phải thu nội bộ bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị thu được các khoản phải thu nội bộ bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 336: 50.000

B. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 331: 50.000

C. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 136: 50.000

D. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 511: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng