Đơn vị thu được các khoản nợ phải thu của khách hàng kỳ trước bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị thu được các khoản nợ phải thu của khách hàng kỳ trước bằng tiền gửi, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 1388: 50.000

B. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 5111: 50.000

C. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 131: 50.000

D. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3388: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng