Đơn vị sản phẩm theo phương thức hàng đổi hàng, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá cả thoả thuận, kế toán ghi:

Đơn vị sản phẩm theo phương thức hàng đổi hàng, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá cả thoả thuận, kế toán ghi:

A. Nợ TK 131; Nợ TK 511/ Có TK 333(1)

B. Nợ TK 131; Nợ TK 133 / Có TK 551

C. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511

D. Nợ TK 131/ Có TK 511

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng