Đơn vị nhập quỹ TM về số thu phí, lệ phí, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị nhập quỹ TM về số thu phí, lệ phí, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3373: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 531: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 514: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 , Có TK 5118: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng