Đơn vị nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do tự gia công chế biến, kế toán ghi:

Đơn vị nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do tự gia công chế biến, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 154

B. Nợ TK 152, 153 / Có TK 154; Có TK 133

C. Nợ TK 152, 153/ Có TK 154

D. Nợ TK 142/ Có TK 152, 153

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng