Đơn vị nhận vốn góp từ cán bộ công nhân viên để phục vụ hoạt động SXKD dịch vụ, số tiền 100.000, kế toán ghi:

Đơn vị nhận vốn góp từ cán bộ công nhân viên để phục vụ hoạt động SXKD dịch vụ, số tiền 100.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 100.000, Có TK 4212: 100.000

B. Nợ TK 111: 100.000, Có TK 3388: 100.000

C. Nợ TK 111: 100.000, Có TK 411: 100.000

D. Nợ TK 111: 100.000, Có TK 331: 100.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng