Đơn vị nhận kinh phí hoạt động bằng lệnh chi tiền tạm ứng chuyển vào tài khoản tiền gửi kho bạc, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị nhận kinh phí hoạt động bằng lệnh chi tiền tạm ứng chuyển vào tài khoản tiền gửi kho bạc, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3371: 50.000, Đồng thời ghi Nợ TK 012: 50.000

B. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3371: 50.000, Đồng thời ghi Nợ TK 008: 50.000

C. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 5111: 50.000

D. Nợ TK 112: 50.000, Có TK 3371: 50.000, Đồng thời ghi Nợ TK 013: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng