Đơn vị nhận được tiền mặt do Kho bạc ứng trước kinh phí khi dự toán trong năm chưa được duyệt số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị nhận được tiền mặt do Kho bạc ứng trước kinh phí khi dự toán trong năm chưa được duyệt số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3371: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 336: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 511: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 141: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng