Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi:

Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi:

A. Bên nợ tK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên nợ TK dự toán chi chương trình dự án (009) 

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi:

Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi:

A.  Bên nợ tK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên nợ TK dự toán chi chương trình dự án (009)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

B. Bên nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

C. Bên nợ TK dự toán chi chương trình dự án (009)

D. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng