Đơn vị mua TSCĐ hữu hình đã đưa vào sử dụng thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã trả tiền, kế toán ghi:

Đơn vị mua TSCĐ hữu hình đã đưa vào sử dụng thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã trả tiền, kế toán ghi:

A. Nợ TK 211/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 211/ Có TK 311, 341

C. Nợ TK 211; Nợ TK 133(2) / Có TK 111, 112

D. Nợ TK 211; Nợ TK 333(2) / Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng