Đơn vị mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụthuộc diện chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, đơn vị trả tiền, cuối tháng hàng chưa về, kế toán ghi:

Đơn vị mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụthuộc diện chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, đơn vị trả tiền, cuối tháng hàng chưa về, kế toán ghi:

A. Nợ TK 151/ Có TK331

B. Nợ TK 151 / Có TK 331; Có TK 133

C. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 331

D. Nợ TK 151; Nợ TK 133 / Có TK 331

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Đơn vị mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã trả bằng tiền mặt hoặc tiền gửi Ngân hàng nhưng cuối tháng hàng chưa về (hàng thuộc diện chịu Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), kế toán ghi:

Đơn vị mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã trả bằng tiền mặt hoặc tiền gửi Ngân hàng nhưng cuối tháng hàng chưa về (hàng thuộc diện chịu Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), kế toán ghi:

A. Nợ TK 151/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 151 / Có TK 111, 112; Có TK 133

C. Nợ TK 152, 153; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

D. Nợ TK 151; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng