Đơn vị mua hàng bán thẳng không qua kho, giá vốn của hàng bán được kế toán ghi:

Đơn vị mua hàng bán thẳng không qua kho, giá vốn của hàng bán được kế toán ghi:

A. Nợ TK 632/ Có TK331

B. Nợ TK 631/ Có TK 131

C. Nợ TK 632; Nợ TK 133/ Có TK 331

D. Nợ TK 632; Nợ TK 133 / Có TK 131

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng