Đơn vị kiểm quỹ tiền mặt phát hiện thiếu chờ xác định nguyên nhân để xử lý, số tiền 10.000, kế toán ghi:

Đơn vị kiểm quỹ tiền mặt phát hiện thiếu chờ xác định nguyên nhân để xử lý, số tiền 10.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 3388: 10.000, Có TK 111: 10.000

B. Nợ TK 141: 10.000, Có TK 111: 10.000

C. Nợ TK 1388: 10.000, Có TK 111: 10.000

D. Nợ TK 334: 10.000, Có TK 111: 10.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng