Đơn vị kiểm quỹ phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị kiểm quỹ phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 1388: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 331: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3381: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3388: 50.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng