Đơn vị không trích trước chi phí bảo hành, kế toán ghi:

Đơn vị không trích trước chi phí bảo hành, kế toán ghi:

A. Nợ TK 641, Nợ TK 133(1)/ có TK 111, 112, 331…

B. Nợ TK 641/ có TK 111, 112, 331…

C. Nợ TK 641/ có TK 111, 112, 131

D. Nợ TK 641, Nợ TK 133(1)/ có TK 111, 112, 131

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng