Đơn vị không đánh giá lại TSCĐ trong trường hợp nào:

Đơn vị không đánh giá lại TSCĐ trong trường hợp nào:

A. Cổ phần hoá Doanh nghiệp

B. Chia, tách, sát nhập Doanh nghiệp

C. Giá vốn liên doanh

D. Đầu kì và cuối kỳ kế toán

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng