Đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập các báo cáo tài chính sau: 

Đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập các báo cáo tài chính sau: 

A. Bảng cân đối tài khoản

B. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

C. Báo cáo chi tiết kinh phi dự án

D. Cả 3

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng