Đơn vị hán hàng theo phương thức gửi bán, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:

Đơn vị hán hàng theo phương thức gửi bán, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 511

B. Nợ TK 111, 112/ Có TK 331

C. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 642 / Có TK 511

D. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 641 / Có TK 511

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng