Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi:

Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)

C. Bên nợ tK tạm ứng kinh phí (336)

D. (a) và (b)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi:

Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)

C. Bên nợ tK tạm ứng kinh phí (336)

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt khi dự toán trong năm chưa được duyệt, kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt khi dự toán trong năm chưa được duyệt, kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK tạm ứng (141)

B. Bên nợ TK tiền mặt (111)

C. Bên có TK phải trả nội bộ (336)

D. Bên nợ TK phải trả nội bộ (336)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng