Đơn vị dùng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thành toán với người mua về số hàng do người mua trả lại, nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

Đơn vị dùng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thành toán với người mua về số hàng do người mua trả lại, nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

A. Nợ TK 131/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 331/ Có TK 111, 112

C. Nợ TK 531; Nợ TK 3331 / Có TK 111, 112

D. Nợ TK 531/ Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng