Đợn vị dùng thành thẩm để trả lương cho người lao động, kế toán ghi:

Đợn vị dùng thành thẩm để trả lương cho người lao động, kế toán ghi:

A. Nợ TK 334/ Có TK 155

B. Nợ TK 334 / Có TK 155; Có TK 333 (1)

C. Nợ TK 334 / Có TK 511; Có TK 3331

D. Nợ TK 334 / Có TK 512; Có TK 333(1)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng