Đơn vị dùng thành phẩm, hàng hoá để triển lãm, quảng cáo, (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:

Đơn vị dùng thành phẩm, hàng hoá để triển lãm, quảng cáo, (nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), khi đại lý thanh toán tiền hàng, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 133 / Có TK 511; Có TK 3331

B. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 641/ Có TK 511; Có TK 333(1)

C. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 133; Nợ TK 641 / Có TK 511; Có TK 3331

D. Nợ TK 111, 112; Nợ TK 642 / Có TK 511; Có TK 3331

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng