Đơn vị dùng TGNH để nộp các khoản phải nộp theo lương, số tiền 10.000, kế toán ghi:

Đơn vị dùng TGNH để nộp các khoản phải nộp theo lương, số tiền 10.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 3388: 10.000, Có TK 112: 10.000

B. Nợ TK 3388: 10.000, Có TK 112: 10.000; Đồng thời ghi: Nợ TK 3371: 10.000, Có TK 5111: 10.000

C. Nợ TK 332: 10.000, Có TK 112: 10.000, Đồng thời ghi Có TK 008: 10.000

D. Nợ TK 332: 10.000, Có TK 112: 10.000; Đồng thời ghi: Nợ TK 3371: 10.000, Có TK 5111: 10.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng