Đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

Đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

A. Bit

B. Packet

C. PDU

D. Frame

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: