Đơn vị dữ liệu của tầng Physical là:

Đơn vị dữ liệu của tầng Physical là:

A. Frame

B. Packet

C. Segment

D. Bit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: