Đơn vị dữ liệu (BPDU) tại tầng vận chuyển (transport) gọi là:

Đơn vị dữ liệu (BPDU) tại tầng vận chuyển (transport) gọi là:

A. Frame

B. Packet

C. Datagram

D. Segment

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: