Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch tăng thêm, kế toán ghi:

Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch tăng thêm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152, 153/ Có TK 338(1)

B. Nợ TK 152, 153/ Có TK 411, 642

C. Nợ TK 412/ Có TK 152, 153

D. Nợ TK 152, 153 / Có TK 412

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch giảm, kế toán ghi:

Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch giảm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 338(1) / Có TK 152, 153

B. Nợ TK 138(1)/ Có TK 152, 153

C. Nợ TK 412 / Có TK 152, 153

D. Nợ TK 152, 153 / Có TK 412

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng