Đơn vị của “băng thông l ”:

Đơn vị của “băng thông l ”:

A. Hertz (Hz)

B. Volt (V)

C. Bit/second (bps)

D. Ohm (Ω)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: