Đơn vị chi tạm ứng bằng tiền mặt cho cán bộ viên chức để đi mua nguyên liệu, vật liệu, số tiền 5.000, kế toán ghi:

Đơn vị chi tạm ứng bằng tiền mặt cho cán bộ viên chức để đi mua nguyên liệu, vật liệu, số tiền 5.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 152: 5.000, Có TK 111: 5.000

B. Nợ TK 334: 5.000, Có TK 111: 5.000

C. Nợ TK 611. 5.000, Có TK 111: 5.000

D. Nợ TK 141: 5.000, Có TK 111: 5.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng