Đơn vị chi hộ cấp trên bằng TM các khoản vãng lai nội bộ, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị chi hộ cấp trên bằng TM các khoản vãng lai nội bộ, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 136: 50.000, Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 1388: 50.000, Có TK 111: 50.000

C. Nợ TK 336: 50.000, Có TK 111: 50.000

D. Nợ TK 3388: 50.000, Có TK 111: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng