Đơn vị bán sản phẩm theo phương thức hang đổi hàng, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá cả thoả thuận, kế toán ghi:

Đơn vị bán sản phẩm theo phương thức hang đổi hàng, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu được ghi nhận trên cơ sở giá cả thoả thuận, kế toán ghi:

A. Nợ TK 131/ Có TK 511

B. Nợ TK 152, 153, 155, 156 / Có TK 511; Có TK 333(1)

C. Nợ TK 152, 153, 155, 156 / Có TK 131; Có TK 3331

D. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 333(1)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng