Đơn vị bán hàng trực tếp (nộp thuế theo phương thức trực tiếp), người mua chưa trả tiền, kế toán ghi

Đơn vị bán hàng trực tếp (nộp thuế theo phương thức trực tiếp), người mua chưa trả tiền, kế toán ghi

A. Nợ TK 131 / Có TK 511; Có TK 3331

B. Nợ TK 131 / Có TK 511

C. Nợ TK 131; Nợ TK 133 / Có TK 511

D. Nợ TK 111,112/ Có TK 511

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng