Đối với mạng tập trung thì:

Đối với mạng tập trung thì:

A. Các chương trình điều khiển mạng nằm trên các máy chủ và máy khách

B. Các chương trình điều khiển mạng nằm trên các máy chủ

C. Các chương trình điều khiển mạng nằm trên máy khách

D. Các chương trình điều khiển mạng nằm trên một máy chủ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: