Đối với mạng phân tán thì câu nào sau đây là sai?

Đối với mạng phân tán thì câu nào sau đây là sai?

A. Các máy có thể cung cấp tài nguyên của mình cho các máy khác

B. Chế độ bảo mật kém

C. Các máy có thể sử dụng tài nguyên của các máy khác trong mạng

D. Xây dựng và bảo trì phức tạp 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: