Đối với mạng hình Bus thì:

Đối với mạng hình Bus thì:

A. Khi một nút mạng bị sự cố thì toàn mạng có thể bị ảnh hưởng

B. Khi một chỗ nào đó trên cáp chính bị sự cố thì toàn mạng ngừng hoạt động

C. Khi một nút mạng bị sự cố thì các trạm còn lại vẫn hoạt động bình thường

D. Việc khắc phục sự cố rất dễ dàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: