Đối với mạng chuyển mạch gói thì:

Đối với mạng chuyển mạch gói thì:

A. Hiệu suất cao hơn mạng chuyển mạch thông báo

B. Có nhiều ưu điểm, không có nhược điểm đáng kể

C. Các gói có kích thước thay đổi nhưng phải là luỹ thừa của cơ số 2

D. Cần bộ nhớ đệm để lưu trữ tạm thời các gói

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: