Đối với kiểu có cấu trúc, cách gán nào sau đây là không được phép:

Đối với kiểu có cấu trúc, cách gán nào sau đây là không được phép:

A. Gán biến cho nhau.

B. Gán hai phần tử mảng( kiểu cấu trúc) cho nhau.

C. Gán một phần tử mảng( kiểu cấu trúc) cho một biến hoặc ngược lại.

D. Gán hai mảng có cấu trúc có cùng số phần tử cho nhau.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: