Đối với chi phí sản xuất chung cố định, trường hợp mức sản xuất sản phẩm thực tế thấp hơn công suất bình thường, số chi phí sản xuất chung cố định được kế toán hạch toán vào đâu:

Đối với chi phí sản xuất chung cố định, trường hợp mức sản xuất sản phẩm thực tế thấp hơn công suất bình thường, số chi phí sản xuất chung cố định được kế toán hạch toán vào đâu:

A. Vào chi phí sản xuất

B. Chi phí quản lý Doanh nghiệp

C. Vào chi phí bán hàng

D. Vào giá vốn bán hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng