Đối với các đơn vị hưởng kinh phí hoạt động từ NSNN được cấp phát theo dự toán kinh phí thì mở tài khoản kế toán nào tại KBNN các cấp?

Đối với các đơn vị hưởng kinh phí hoạt động từ NSNN được cấp phát theo dự toán kinh phí thì mở tài khoản kế toán nào tại KBNN các cấp?

A. Hạn mức kinh phí

B. Dự toán kinh phí

C. Tiền gửi đơn vị dự toán

D. Tiền gửi khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng