Đối tượng trong phần mềm là gì?

 Đối tượng trong phần mềm là gì?

A. Là một bó phần mềm gồm các hành vi và trạng thái có liên quan với nhau.

B. Là vật thể xác định của thế giới thực.

C. Là vật thể gồm hành vi và trạng thái.

D. Là các đối tượng được biểu diễn trong phần mềm gồm có 2 thuộc tính trường dữ liệu và các cách xử lý dữ liệu.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: