Đối tượng Parent trong Frames có ý nghĩa?

Đối tượng Parent trong Frames có ý nghĩa?

A. Frame hiện thời

B. Cửa sổ hay frame chứa nhóm frame hiện thời

C. Mảng tất cả các frame trong cửa so

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: