Đối tượng nào trong các đối tượng sau không áp dụng hình thức chi theo dự toán kinh phí?

Đối tượng nào trong các đối tượng sau không áp dụng hình thức chi theo dự toán kinh phí?

A. Các cơ quan NN

B. Các đơn vị sự nghiệp công lập

C. Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có quan hệ với ngân sách

D. Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng