Đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

Đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

A. Tập đoàn kinh tế nhà nước

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Công ty Cổ phần

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng