Đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

Đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

A. Văn phòng Chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng