Đối tượng nào bên dưới có thể chứa một menubar (chọn nhưng câu đúng)

Đối tượng nào bên dưới có thể chứa một menubar (chọn nhưng câu đúng)

A. Panel

B. ScrollPane

C. Frame

D. Menu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: