Đối tượng là gì?

Đối tượng là gì?

A. Các lớp được tạo thể hiện từ đó 

B. Một thể hiện của lớp

C. Một tham chiếu đến một thuộc tính  

D. Một biến 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là: Một thể hiện của lớp

Vì: Lớp là một tập tất cả các đối tượng có cùng thuộc tính và hành vi. Vậy nói ngược lại đối tượng chính là một thể hiện cụ thể của lớp

Tags: