Dog rover,

Dog rover,

fido;

Animal anim;

rover = new Dog();

anim = rover;

fido = (Dog) anim;

Cho đoạn mã sau đây. Hãy chọn phát biểu đúng

A. Dòng 5 không thể biên dịch

B. Dòng 6 không thể biên dịch

C. Đoạn mã biên dịch thành công nhưng sẽ phát sinh Exception tại dòng 6

D. Đoạn mã biên dịch thành công và có thể thi hành

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: